Matches
in 2018:
101
Neem contact op

Privacy Statement

For English see below

Over RD Recruitment
Met toezenden van informatie aan RD Recruitment – via e-mail of door uw gegevens via onze website te verzenden – gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens door RD Recruitment overeenkomstig deze privacyverklaring.

RD Recruitment vindt het belangrijk zorgvuldig met gegevens van kandidaten en opdrachtgevers om te gaan. Ons beleid m.b.t. opslaan van persoonlijke gegevens wordt in dit document toegelicht.

Verwerking persoonsgegevens
RD Recruitment B.V. bemiddelt kandidaten bij opdrachtgevers. Om kandidaten en opdrachtgevers tot elkaar te brengen maakt RD Recruitment gebruik van persoonsgegevens waarover RD Recruitment beschikt. Dit betreft met name contactgegevens, een cv en correspondentie tussen RD Recruitment en de kandidaat of opdrachtgever. RD Recruitment gaat discreet met deze gegevens om. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor uitvoering van de dienstverlening van RD Recruitment. Wij gebruiken deze gegevens om kandidaten en opdrachtgevers te benaderen voor invullen van posities op de arbeidsmarkt.

RD Recruitment verstrekt persoonsgegevens van een kandidaat of opdrachtgever nooit zonder toestemming aan derden. 

Op het moment dat u uw contactgegevens achterlaat op onze website, of u ons deze gegevens per e-mail toestuurt, geeft u toestemming voor het opslaan van deze persoonsgegevens.
U kunt te allen tijde via info@rdrecruitment.nl de gegevens opvragen en inzien die RD Recruitment van u bewaart.

U kunt te allen tijde verzoeken alle gegevens die RD Recruitment van u bewaart te verwijderen uit de systemen die wij hanteren voor het bewaren van deze gegevens.
 
Cookies
RD Recruitment maakt op dit moment geen gebruik van cookies op haar website.
 
Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan door RD Recruitment worden aangepast wanneer RD Recruitment hier door verandering in de bedrijfsvoering aanleiding voor ziet.
Wij adviseren u dan ook op regelmatige basis deze privacyverklaring door te lezen i.v.m. mogelijke wijzigingen. 

Version: April 2017
 
Privacy Statement
          
About RD Recruitment
By sending information to RD Recruitment - via email or by sending your information through our website - you consent to the processing of such data by RD Recruitment in accordance with this privacy statement.
It is important to RD Recruitment to treat our candidates’ and clients’ data with care. Our policy concerning the storage of personal data is set out in this document.
 
Processing of personal data
RD Recruitment B.V. arranges the secondment and placement of candidates with clients. To connect candidates and employers, RD Recruitment makes use of the personal data available to RD Recruitment. This consists primarily of contact information, resumes and the correspondence between RD Recruitment and the candidate or client.RD Recruitment handles this information with discretion. Personal information is used solely in the performance of RD Recruitment’s services. We use this data to approach candidates and clients in order to fill vacancies in the labor market.

RD Recruitment never provides the personal data of a candidate or client to third parties without consent.

By providing your contact information on our website, or sending us this information by email, you also consent to the storage of such personal data. You can request and have access to the information RD Recruitment retains about you via info@rdrecruitment.nl at any time.

You may at any time request all information RD Recruitment retains about you to be deleted from the systems we utilize to store such information.

Cookies
RD Recruitment does not currently use cookies on its website.

Amendments
This Privacy Statement may be amended by RD Recruitment when RD Recruitment considers such amendment necessary for operational reasons.
We therefore recommend that you re-read this privacy statement regularly to stay up to date with any changes.